Управување со стресот на работното место

Улогата на менаџерот е да ги открие потребите на вработените кои влијаат на нивната добросостојба. Кои се нивните афинитени, доблести, но воедно и слабости поради кои можат да го зголемат присуството на стрес и притисок.

Следете го линкот до странатана Менаџмент 3.0 каде е објавен авторскиот текст на Илија Попјанев:

January 14, 2023
© 2022 Agile.mk All rights reserved.