Кој е агилниот менаџер и зошто е толку важен за компанијата?

Новата нормала и пост Ковид-19 опкружување бара од компаниите да станат пожилави и адаптабилни на промените, но тоа подразбира и промени кај менаџерите кои треба да усвојат поинакви, поагилни стилови на управување и однос кон вработените.

Следете го линкот до Економија и бизнис каде е објавен авторскиот текст на Илија Попјанев:

January 14, 2023
© 2022 Agile.mk All rights reserved.